GUDS VERDEN 

Trosforsvar for ungdomsskolen

"Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. God forstand har alle de som gjør etter hans bud. Hans pris varer til evig tid."

Salme 111.10

Lærebokens kapitler er delt inn i følgende syv deler 

Boken er bygget opp rundt 7 hovedpunkter (deler) med til sammen 36 leksjoner (kapitler) som hver inneholder ett hovedtema og 2-3 undertemaer. Noen leksjoner er mer naturfaglige, andre mer Bibelfaglige. Gjennom boken vil også andre elementer tre inn. Fordi vi har med et bibelsk verdensbilde å gjøre vil K’en i KRLE i størst grad gjennomsyre leksjonene. Det er samtidig lagt vekt på at de 7 hovedpunkter gjennom boken alle skal inneholde både KRLE-perspektivet og Naturfagsperspektivet. 

Kjøp læreboken

Kjøp elevboken og lærerveiledningen på SKAPERs nettbutikk.

 

Nettressurser

Til læreboken hører det også med egne nettressurser. For å komme til ressurssidene gå til www.skaper.no/gudsverden. Eventuelt kan du gå direkte til den bokdelen du ønsker ved å klikke på hoveddelene nedenfor.

 

DEL 1 - SKAPELSE

Kapittel 1-6

 

DEL 2 - SYNDEFALL

Kapittel 7-11


DEL 3 - STORFLOMMEN

Kapittel 8-17

 

DEL 4 - SPRÅKFORVIRRING

Kapittel 18-22

 

DEL 5 - STEDFORTREDER

Kapittel 23-26

 

DEL 6 - SONING

Kapittel 27-31

 

DEL 7 - SLUTTFØRING

Kapittel 32-36 

Læreverket "Guds verden" er bygget opp rundt 7 hovedpunkter i verdens historie. Punktene er hendelser som på en særlig måte får store konsekvenser for forståelsen av sammenhengene i verdens historie og ikke minst de tverrfaglige sammenhengene mellom de ulike KRLENSH fagene. Av pedagogiske grunner har vi valgt å presentere dem som 7 punkter som alle begynner på bokstaven S. Dette er langt på vei en oversettelse av det som på engelsk er kjent som «The seven C’s of history». Gjennom de syv S’ene ønsker vi å sette fokus på følgende fokusområder.

 

Skapelsen

 

 

Bibelens skapelsesberetning representerer fundamentet, ikke bare i kristen tro, men også i verdens historie. Det faktum at Gud skapte verden får konsekvenser for de aller fleste lærepunkt og danner en bakgrunn for all naturforskning og en rekke andre vitenskaper. Kunnskap og viten som overser denne grunnleggende faktoren står i fare for å dra konklusjoner på feilaktig grunnlag. Forståelsen av livet her og nå er også avhengig av troen på menneskets og naturens opphav. Det får konsekvenser for liv og samfunn hvorvidt de bygges på troen på Skaperen eller troen på tilfeldigheter og evolusjon. Gjennom denne delen ønsker vi å peke på Guds fullkommenhet, Guds skaperordninger og skaperverkets kompleksitet. Det er et mål at eleven skal se seg selv som en del av en verden som er villet av Gud og i Guds hånd.

 

Syndefallet

Gjennom syndefallet kom ondskap, lidelse og død inn i verden. Gjennom denne delen vil vi derfor ha fokus på de konsekvensene syndefallet fikk og på Guds veiledning i  en verden preget av disse. Konsekvensene har flere sider idet de består av synd og ondskap på den ene siden, forgjengelighet i naturen på den andre siden og til sist også menneskers erfaring av alt dette i eget liv. Budene og en kristne etikken står som et svar fra Guds side inn i en slik verden. Samtidig lærer Bibelen en annen vei som handler om Kristi stedfortredende lidelse. Helt fra starten peker alle Bibelens deler til syvende og sist mot dette punktet. Eleven skal gjennom disse leksjonene se seg selv som synder og kjenne behovet for en frelser både for egen del og for verden som helhet.

 

Storflommen

Flommen i Noahs dager gir anledning til å snakke både om Guds frelsesplan for mennesker, men også Guds dom over ondskapen. I denne boken vil likevel hovedvekten ligge på Bibelens beskrivelse av de historiske realitetene rundt Noah og flommen. Flommens historiske realitet har gitt seg utslag i geologien og paleontologien på en måte som aktualiserer undervisning om dette også ut fra et bibelsk perspektiv. Sedimentære bergarter og fossiler vitner slik sett om Guds dom og arken og regnbuen i skyene om Guds omsorg og frelse. Eleven skal gjennom disse leksjonen lære om hvordan Guds ord peker fremover og om hvordan Bibelens historier er virkelige hendelser som vi også i dag finner spor av. En viktig del av læringen handler om å reflektere over prosessene som fører til dannelsen av fossiler.

 

Språkforvirringen

Språkforvirringen kan fremstå som en liten og ubetydelig detalj i Bibelhistorien.Selve fortellingen om Babels tårn opptar bare 11 små vers. Likevel kan historienog de omkringliggende faktiske forhold neppe undervurderes. Hendelsen i Babelresulterte nemlig i spredningen, utbredelsen og diversiteten i språk, etnisitet,kultur og religion med mer. Gjennom denne delen av boken vil vi søke å belysedette. Mens flommen gir opphavsforklaring til mye av geologien vi ser, girspråkforvirringen opphav til mye av biologien. Diversiteten har sitt opphavi adspredelse, kombinert med overlevelsesevne etter prinsippet om survivalof the fittest. Derfor blir mikro- og markoevolusjon behandlet i denne delen.På den religiøse siden har Babel-religionen mange likehetstrekk med verdensreligioner i dag. Det er et mål av eleven på ulike områder skal se sammenhengermellom historien og verden slik den fremstår i dag.

 

Stedfortrederen

Denne delen av boken ser på Jesu identitet og inntreden i verden. Jesus er sann Gud og sant menneske. Han er en historisk person som ble født, levde, døde og sto opp fra de døde og fór opp til himmelen. Gjennom Bibelen har vi mange samtidige vitnesbyrd om dette, men også mange profetier fra det gamle testamente, har i århundrenes løp blitt åpenbart som pekere frem mot Kristi komme. Også ettertiden har vitnesbyrd om Kristus, først og fremst i Bibelen og kirkehistorien, men også gjennom sekulære kilder. Eleven skal gjennom denne delen få kjennskap til Bibelens beretning om Jesus fra Nasaret og hvem han er som menneskesønnen og Guds sønn.

 

Soningen

Soningen handler om det som skjedde da Jesus døde på korset og sto opp fra de døde. Soningen av verdens synd danner grunnlag for forsoningen mellom Gud og mennesker. Gjennom troen på Jesu stedfortredende offer skjer en gjenopprettelse av forholdet mellom det enkelte menneske og Gud. I denne sekvensen ser vi som et eksempel nærmere på profeten Jesaja og hvordan tekstkritikk og arkeologiske funn har påvirket synet på dette skriftet. Vi ser også hvordanJesaja taler om Messias komme og hans gjerning, og hvordan jøder og kristne ser på disse tekstene. Elevene skal gjennom denne delen få kjennskap til Jesu gjerning for oss, innholdet og tilegnelsen i denne, derunder prinsippene i de reformatoriske slagordene: Skriften alene, troen alene, Kristus alene, nåden alene, til Guds ære alene.

 

Sluttføringen

Sluttføringen av historien har nær sammenheng med skapelsen, syndefallet og frelsen i Jesus Kristus. Slik syndefallet fikk konsekvenser for jorden vil også Jesu frelsesgjerning få konsekvenser for skaperverket. Sluttføringen er også en fullendelse av historien. Fullendelsen vil skje ved at Gud skaper en ny himmel og ny jord. Skaperverket skal gjenopprettes og igjen bli godt. Før historiens endemål er fullt vil også mye bli verre. Endetidstegn vil vise seg blant annet i naturen, i tiden frem mot Jesu komme. Jorden vil komme inn i en avviklingsfase og skal til slutt forgå. Elevene skal i denne delen lære om misjonsoppdraget som preger vår tid av historien frem til Jesu gjenkomst. De skal lære om Guds vesen og vilje, og om livets to utganger.

Bibelen, Guds Ord


Den grunnleggende sannheten om den treenige Gud, mennesket og skaperverket er fundamental for forståelsen av all annen kunnskap. Bibelen er ikke uttømmende på noe fagfelt, men den berører alle fagfelt fordi alt har sitt opphav og sin bakgrunn i Guds vesen og handlinger.


På mange måter er det dette som ble lagt til grunn for oppstart av skolevesen, universiteter, forskning og vitenskap gjennom de siste århundrer. Det var også en slik tankegang som lå til grunn i eneveldstiden da Kongen skulle representere Guds utøvende makt i samfunnet. Men mye gikk feil i eneveldstiden. Kongen handlet mange ganger ikke i samsvar med Guds vilje. På samme måte er heller ikke skole, utdanning og forskning en garanti for en rett virkelighetsforståelse. Den rette virkelighetsforståelsen finner vi ved å søke til Han som skapte virkeligheten og til Hans Ord og Hans Ånd som åpenbarer virkeligheten – også kalt Sannheten. 


Bibelen, Guds Ord er derfor det som er fundamentet i kristen virkelighetsforståelse. Det bærer denne læreboken preg av da vi søker å se Kristendom, Religion, Livssyn, Etikk, Naturfag, Samfunnsfag og Historien i lyset fra Guds Ord."For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys." 

Sal 36:10